สถานะของ NAY - id 63008

รู้สึกจะเป็นลม 11 ม.ค. 61
นอนดีฝ่า